Creditum Consultum

Krediidimüügi põhimõtete ja otsustuprotsesside väljatöötamine ja arendamine

Teenused äriettevõtetele

Tähtajaks tasumata arvete menetlusprotsessi väljatöötamine ja arendamine

Paratamatult ei tasu kõik kliendid arveid õigeaegselt. Probleemi eduka lahendamise eelduseks on kiire ja asjakohane tegutsemine. Paljudes ettevõtetes vastav kompetents puudub, probleemsete klientidega ei tegeleta sihipäraselt, võib esineda huvide konflikti. Võlgnikega tegelemine on emotsionaalselt ka  ebameeldiv, mistõttu võib see töötajates tekitada pingeid ning vähendada motivatsiooni. Sageli on mõistlik võlgnikega tegelemise teenus väljastpoolt sisse osta. Aitame teil välja töötada ja arendada teie ettevõtte kliendibaasi ja äritegevuse standardeid arvestades sobilike võlamenetluse protsessidega, seda kas siis osaliselt või täielikult väljastpoolt sisse ostes või oma jõududega hallates.

Krediidimüügialaste  protsesside kindlustandev auditeerimine

Ettevõtete juhtkond ja omanikud vajavad kindlust, kas ettevõttes rakendatud protsessid vastavad ettevõtte eesmärkidele ning kas ja kuidas töötajad sise-eeskirju igapäevaselt järgivad. Teostame kindlustandva auditi krediidimüügiga seotud protsesside osas (krediidipoliitika, otsustusprotsessid, võlgnike haldamine). Hindame sise-eeskirjade vastavust õigusnormidele ning siseprotsesside vastavust sise-eeskirjadele.

Krediidimüük aitab suurendada ettevõtte käivet. Mõnes valdkonnas on see ainuvõimalik lahendus oma kaupade ja teenuste müügiks. Sageli ei pöörata krediidimüügi korraldamisele piisavalt tähelepanu - krediidilimiitide kinnitamine on delegeeritud töötajatele, kellel puuduvad selleks vajalikud teadmised, otsustamine on juhuslik. Lisaks kaasnevatele krediidiriskidele pärsib ebamäärane töökorraldus ka töötajate rahulolu. Kasumliku krediidimüügi tagamiseks tuleb ettevõttes rakendada asjakohased otsustusprotsessid ja eeskirjad. Aitame teil välja töötada krediidimüügi poliitikat ning tõhustada otsustamisprotsesse. Meie eesmärgiks on võimalikult efektiivsete protsesside arendamine, milleks töötame välja ka automaatsed otsustusmudelid. Lisaks pakume teie töötajatele krediidiriskide hindamise alast koolitust.

Riskijuhtimine

Ettevõtluskeskkond on viimastel aastatel väga kiiresti muutunud. Karmistuvad regulatiivsed nõuded, kasvav konkurents ja tehnoloogia areng seavad ettevõtjatele järjest uusi väljakutseid, millega paratamatult kaasnevad ka ohud. Aitame teil tuvastada ettevõtte jaoks olulisi ohtusid, neid hinnata ja välja töötada ohtudele reageerimise kontrollmeetmeid. Toetame teid riskijuhtimise raamistiku välja töötamisel ning ettevõtte siseprotseduuride ja sisedokumentide arendamisel. Tõhus riskijuhtimise süstemee vähendab ohtude realiseerumise tõenäosust ning pehmendab nende tagajärgi.

gallery/1_ico