Creditum Consultum

Teenused krediidiandjatele ja krediidivahendajatele

Siseaudit

Krediidiandjate ja krediidivahendajate tegevust reguleerivad mitmed seadused (nt. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, Krediidiandjate ja -vahendajate seadus, Rahvusvahelise sanktsiooni seadus jm) ja Finantsinspektsiooni soovituslikud juhendid. Teostame regulaarseid või ühekordseid siseauditit tominguid hindamaks, kuivõrd ettevõttes rakendatud sise-eeskirjad ja protsessid vastavad seaduse nõuetele. Hindame ettevõtte sisekontrolli toimimise tõhusust. Anname soovitusi sise-eeskirjade korrastamiseks ja seadusega vastavusse viimiseks. Aitame koostada Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevat riskihinnangut.

Sise-eeskirjade ja krediidiprotsesside arendamine 

Aitame teil need välja töötada või juba olemasolevaid krediidiprotsesse tõhustada. Meil on laialdased kogemused krediidiinstruktsioonide koostamisel ja kirjutamisel. Peame oluliseks, et krediidiinstruktsioonid oleksid kergesti loetavad ja lugejale mõistetavad ning heas tasakaalus ettevõtte äriliste eesmärkide ja riskiisuga. Krediidiprotsesside arendamisel pöörame tähelepanu protsessi efektiivsusele, milleks töötame välja ka automaatseid otsustusmudeleid. Automaatsed mudelid ei nõua ilmtingimata suuri IT investeeringuid, tõhusalt töötavaid lahendusi on võimalik arendada lihtsate lahenduste abil.

Pakume teie ettevõtte töötajatele finantsanalüüsi ja krediidiriskide hindamise alast koolitust. Koolituse kava koostame teie ettevõtte vajadustest lähtuvalt. Koolitusel pöörame tähelepanu eelkõige praktilistele lahendustele, analüüsiks vajaliku informatsiooni otsimisele ja andmete tõlgendamisele.

Finantsanalüüsi ja krediidiriskide hindamise alased koolitused

Riskijuhtimine

Ettevõtluskeskkond on viimastel aastatel väga kiiresti muutunud. Karmistuvad regulatiivsed nõuded, tihe konkurents ja tehnoloogia areng seavad krediidiandjatele järjest uusi väljakutseid, millega paratamatult kaasnevad ka ohud. Aitame tuvastada teie ettevõtte jaoks olulisi ohtusid, neid hinnata, välja töötada või tõhustada riskijuhtimise põhimõtteid, siseprotseduure ning kontrollmeetmeid riskide juhtimiseks. Pakume krediidi ja riskijuhi teenuseid ettevõtetele, kus vastab positsioon puudub. Läbimõeldud ja süstemaatiline riskide juhtimine vähendab ohtude realiseerumise tõenäosust ning pehmendab nendega kaasnevaid tagajärgi.

gallery/2_ico