SISEAUDIT

Krediidi-, investeerimis- ja kindlustusalane ning makseasutuste tegevus on reguleeritud mitmete õigusaktidega. Muuhulgas on ettevõtted kohustatud rakendama piisavad sisekontrolli meetmed kontrollimaks oma tegevuse vastavust õigusaktidele, Finantsinspektsiooni juhenditele, juhtorganite otsustele, ettevõtte sise-eeskirjadele, sõlmitud lepingtele ja heale tavale. Sisekontroll tuleb läbi viia sõltumatu siseaudiitori poolt. Sageli ei ole ettevõttel otstarbekas siseaudiitori ametit pidada ning siseauditi teenus tuleb sisse osta.

 

Oleme spetsialiseerunud krediidiandjate- ja vahendajate,  makse- ja e-rahaasutuste, investeerimisfondide ning kindlustusandjate teenindamisele.  Osutame siseauditi teenust, mille käigus:

 

  • hindame, kuivõrd ettevõttes rakendatud sise-eeskirjad ja protsessid vastavad õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Anname soovitusi nende korrastamiseks ja seadusega vastavusse viimiseks.
  • koostame Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tuleneva riskihinnangu
  • hindame, kuidas krediidi väljastamise protsessid vastavad ettevõtte sise-eeskirjadele
  • hindame, kuidas sise-eeskirjad ja protsessid toetavad  ärilistele eesmärkide saavutamist ning vastavad ettevõtte riskipoliitikale
  • hindame ja aitame välja töötada sisekontrolli protseduure ja juhised

 

Ettevõtete jaoks on suureks väljakutseks kujunemas äriliste eesmärkide saavutamine olukorras, kus samaaegselt tuleb tagada tegevuse vastavus mitmetele õigusaktidele. Meil on laialdased kogemused nii siseauditi läbiviimise kui krediidiprotsesside arendamise alal. Seetõttu usume, et suudame oma klientidele pakkuda tõhusat siseauditi teenust ning toetada ettevõtet siseprotseduuride arendamisel  selliselt, et need oleksid mõistlikus tasakaalus ettevõtte eesmärkide ja riskiisuga.